آفرینش ایرانیان

که نماد نیک اندیشی بود.پس از آن گائومرتن(کیومرث) را از زمین مانند گیاه رویاند و پس از اینکه او مرد از جسم او دو انسان ماده و نر به وجود آمدند به نامهایمشیاو مشیانی.آنها اول به شکل گیاه بودند ولی بعد تکامل یافتند و به صورت انسان درآمدند و بعد از دمبده شدن روح در آنها، اهورامزدا آنها را به داشتن پندار،گفتار و کردار نیک گوشزد کرد.تمامی مردمان جهان از این دو انسان به وجود آمدند و گروهی که از تخمه هوشنگبودند به ایرانیان معروف شدند.هوشنگ پاک ترین انسان روی زمین بود و پس از رسیدن به پادشاهی به مازندران رفت و دیوان آنجا را شکست داد و پس از وی پسرش تهمورث به سلطنت رسید که او هم از اولین پاکان این مزر و بوم است و پس از آنها جم پادشاه شد که بزرگترین پادشاه افسانه ای ایران است! و داستانهای مختلفی درباره او هست و داستان پیدایش نوروز در زمان او را قبلن نوشتم.و بقیه را دفعه های بعد.
یه نکته، در تورات و انجیل و قرآن انسان از اول به صورت امروزی بوده است ولی در اوستا انسان اول به صورت گیاه بوده و بعد از تکامل به صورت امروزی درآمده است که این با فرضیه های علمی بیشتر همخوانی دارد.

/ 0 نظر / 20 بازدید