ماجرای پیشنهاد ننگین کنسولخانه روس و پاسخ قاطع ستارخان مبارز ملی

در دورانی که از ایران تنها تبریز و از تبریز تنها کوی امیرخیزی و از کوی امیرخیزی نیز تنها پناهگاه ستارخان مانده بود بس .این دلاور مرد ایرانی چنان با شجاعت و صلابت مثال زدنی خویش پا به عرصه گذارد و ثابت کرد که ایرانی سر تسلیم فرود نمی آورد .این دلاور مرد ایرانی نشان داد که نام ایرانی سزاوار تسلیم و سر فرود آوردن نیست.ستارخان نشان داد که ایمان و آرمان یک مرد می تواند در مقابل دشمنان عدیده داخلی و خارجی قد علم کند و در نهایت نیز سربلندو پیروز بدر آید.

 

شادروان احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه آورده است:.

کنسول (روس)به ستارخان پیشنهاد کرد بیرقی از کنسولخانه فرستاده شود و او بدر خانه خود زده در زینهار دولت روس باشد,و نوید میداد که سرقره سورانی آذربایجان از دولت ایران برای او بگیرد.ستارخان چنین پاسخ داد:"جنرال کنسول من میخواهم هفت دولت به زیر بیرق ایران باشد من زیر بیرق بیگانه نروم."

 

این است ندای وطن پرستی و عمق ایران پرستی این دلاور مرد .مردی که ایران را با عظمت دیریینه خویش می طلبد و رهایی خود را در رهایی و آزادی ایران می بیند و بس.

این شیر ایرانشهر قصد داشت با خوابانیدن پرچم ها ی روس و بیرق های سفید که نشان از تسلیم مردمان آن دیار بود دگر باره آنان را بشوراند و این یکی از شاهکارهای او بود.

/ 0 نظر / 23 بازدید